Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen da Axencia Europea
14/2/2019 EU-OSHA
Neste artigo publicado en OSHwiki, valóranse algunhas das posibles implicacións para a saúde ocupacional dos traballadores e traballadoras do comercio electrónico del futuro.
Imaxen da Axencia Europea
12/2/2019 EU-OSHA
Esta publicación describe o desenvolvemento de novos métodos para avaliar o número de persoas traballadoras expostas a substancias perigosas na UE e o alcance desa exposición. O obxectivo do estudo foi identificar as substancias e os sectores que presentan maiores riscos para os traballadores e traballadoras, examinando as tendencias ao longo do tempo.
Imaxen da Axencia Europea
8/2/2019 Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo
A Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes, ESENER, é unha ampla enquisa que analiza como os lugares de traballo europeos xestionan os riscos de seguridade e saúde na práctica.
Comisión europea
7/2/2019 COMISIÓN EUROPEA
O pasado 29 de xaneiro o Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión chegaron a un acordo provisional sobre a terceira proposta da Comisión de ampliar a lista de substancias químicas canceríxenas recoñecidas no lugar de traballo. Grazas a este acordo, a Directiva sobre axentes carcinóxenos ou mutáxenos regulará cinco substancias químicas canceríxenas adicionais: cadmio e os seus compostos inorgánicos; berilio e os seus compostos inorgánicos; ácido arsénico e os seus sales, así como os compostos inorgánicos de arsénico; formaldehido e 4,4'-metilenbis (2- cloranilina) (MOCA).
Plan actividades ISSGA 2019
6/2/2019 ISSGA
O obxecto do plan anual é o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST. Neste ano 2019 o plan adquire especial relevancia por estar no ecuador da vixencia temporal da estratexia galega, polo que a súa execución busca reforzar aqueles aspectos nos que non está desenvolvida integramente e na medida que corresponden ao ISSGA.
Informe anual ITSS 2017
30/1/2019 ITSS
Informe elaborado pola ITSS que proporciona información sobre a evolución de numerosos indicadores que mostran a actividade e resultados da Inspección. No mesmo preténdese reflectir, non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén as iniciativas e medidas de modernización e reformas emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.
prl centros especiais de emprego
28/1/2019 ISSGA
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), e en colaboración coa Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal), vén de poñer en marcha “Tod@s actitude sen risco”, unha campaña que se levará a cabo nos centros especiais de emprego asociados a Cegasal e que ten por obxecto ofrecer en cada centro de traballo información práctica sobre prevención de riscos laborais.
Enfermidades profesionais
25/1/2019 GOBERNO DE ARAGÓN
O Gobierno de Aragón implantará un sistema de detección de enfermidades laborais a través dunha rede de médicos sentinelas establecida na atención primaria. Para iso, creará unha aplicación informática, na que os doutores rexistrarán as súas sospeitas de patoloxías desta natureza. Todos eles participarán, ademais, nun programa de formación específico que comezará nos próximos meses.
sectores
18/1/2019 HIXIENE
De entre todas as actividades a realizar para a preparación da avaliación de riscos, a realización da enquisa hixiénica constitúe unha ferramenta fundamental, empregada para a identificación das exposicións potenciais a contaminantes químicos, físicos ou biolóxicos.
enfoques de sistemas de alerta e vixilancia
27/12/2018 EU-OSHA
O informe detalla os resultados dun proxecto realizado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) que reuniu a expertos e responsables políticos de toda Europa para examinar e debater acerca de enfoques de alerta e vixilancia para a detección precoz de novos riscos e enfermidades relacionadas co traballo.
Traballadores desprazados
26/12/2018 OBSERVATORIO TRANSNACIONAL DE SST
A seguridade e saúde no traballo dos traballadores/as desprazados, un proxecto financiado pola UE, ten como obxectivo describir os desafíos existentes e futuros para garantir condicións laborais dignas para os traballadores/as desprazados.
A xestión preventiva nas empresas no Estado
19/12/2018 INSST
O INSST, no marco da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, ten asignada, entre outras, a misión de análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, o cal require manter un coñecemento actualizado das condicións de traballo e da forma en que as empresas xestionan os riscos laborais. Para iso, desde 1987 este Instituto vén realizando periodicamente enquisas de ámbito nacional. Nese ano, así como nos de 1993, 1997 e 2003, no marco da Enquisa Nacional de Condicións de Traballo ( ENCT) procedeuse a entrevistar, conxuntamente coa enquisa a traballadores, aos responsables de empresa respecto a a súa percepción de riscos nos seus centros de traballo, así como das accións e recursos dispoñibles para o seu control.
Parlamento europeo
13/12/2018 CONSELLO DE MINISTROS DA UE
O Consello de Ministros da UE aprobou a proposta da Comisión Europea (CE) de crear unha Autoridade Europea do Emprego. Este organismo podería comezar a operar en 2019 en Bruxelas (localización non definitiva) como axencia independente para proporcionar información sobre traballo, apoiar a cooperación entre vos estados membros e mediar en caso de conflito transnacional.
Parlamento europeo
12/12/2018 CONSELLO DE MINISTROS DA UE
Os ministros da UE e o Parlamento Europeo alcanzaron o consenso necesario que permitirá incorporar oito substancias nocivas á directiva sobre cancerígenos e mutágenos e a modificación da lexislación para introducir límites máximos de exposición en varios casos.
Parlamento europeo
5/12/2018 PARLAMENTO EUROPEO
A Comisión de Emprego e Asuntos Sociais do Parlamento Europeo adoptou a proposta da Comisión Europea para actualizar as normas que protexen a saúde dos traballadores dos riscos específicos que xorden da exposición a carcinóxenos ou mutáxenos.
Imaxen da Axencia Europea
30/11/2018 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU- OSHA) publica nun novo informe as conclusións dun importante proxecto de dous anos dedicado a prever os efectos da dixitalización na seguridade e saúde no traballo na UE. Os resultados finais deste proxecto "Foresight (Previsión)" poñen de relevo os avances nas tecnoloxías baseadas nas TIC, as posibles repercusións desas tecnoloxías na natureza e a organización do traballo, e os desafíos e as oportunidades que estas poden supoñer para a seguridade e a saúde no traballo.
ECHA
29/11/2018 ECHA
ECHA propón a avaliación de substancias polos Estados membros no marco do plan de acción móbil da Comunidade (CoRAP). Para 2019 planificouse a avaliación de 31 substancias. Os solicitantes de rexistro dunha substancia incluída na lista deben comezar a coordinar as súas accións e poñerse en contacto coa autoridade avaliadora do Estado membro. Os usuarios intermedios dunha substancia incluída na lista deben revisar a información que teñen dispoñible e compartila cos solicitantes de rexistro.
Disruptores endocrinos
22/11/2018 COMISIÓN EUROPEA
A Comunicación responde as peticións do Parlamento Europeo e do Consello e enmárcase nos compromisos internacionais de actuar en relación coas substancias químicas perigosas. A Comisión presenta as súas orientacións estratéxicas en materia de alteradores endocrinos para os próximos anos, co obxectivo final de garantir un alto nivel de protección dos cidadáns da UE e do medio ambiente.
Imaxen da Axencia Europea
19/11/2018 AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE A SAÚDE NO TRABALLO
Este estudo de caso detalla o enfoque participativo adoptado por unha compañía farmacéutica en Croacia para xestionar os riscos asociados co traballo con substancias perigosas.
Prevención riscos tractor
14/11/2018 ISSGA
O obxectivo da campaña é concienciar e reducir a sinistralidade neste sector, especialmente no eido rural, sensibilizando á poboación para que incorpore nas súas tarefas cotiás a prevención de riscos para evitar accidentes na súa contorna e na circulación en vías públicas.
sectores
2/11/2018 SAÚDE LABORAL
O Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, efectuará 64.000 controis médicos de procesos de incapacidade temporal durante o último trimestre do ano. Esta campaña para loitar contra a fraude nas baixas médicas, dotada con 312.142 euros, é a medida estrela do novo Plan de Intensificación de Actuacións nesta materia.
Parlamento europeo
18/10/2018 Hixiene
Os/as eurodeputados/as do Comité de Emprego e o Consello Europeo introduciron un novo desenvolvemento para reducir aínda máis os riscos para os/as traballadores/as expostos a substancias canceríxenas e mutaxénicas. Os negociadores acordaron a proposta da Comisión Europea de agregar fumes de diesel á lista de substancias nocivas e establecer os valores límite de exposición para oito substancias adicionais que causan cancro.
logo oit
11/10/2018 OIT
Cada día morren 6.300 persoas por mor de accidentes ou enfermidades relacionadas co traballo: máis de 2,3 millóns de mortes por ano. Anualmente ocorren máis de 317 millóns de accidentes no traballo. O custo desta adversidade diaria é enorme e a carga económica das malas prácticas de seguridade e saúde estímase nun 4 por cento do Produto Interior Bruto global de cada ano.”
sectores
28/9/2018 SAÚDE LABORAL
A mesa técnica das Enfermidades Profesionais do Goberno de Canarias, integrada pola administración xunto aos representantes sindicais e empresariais, analizou os últimos datos rexistrados respecto diso, e recibiu o compromiso do Servizo Canario de Saúde (SCS) de incorporar un aplicativo informático para favorecer a detención de enfermidades profesionais.
Bournout no traballo
27/9/2018 Eurofound
A Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo (Eurofound) ven de publicar un informe baseado en investigacións nacionais sobre o alcance e os efectos do burnout e os seus determinantes relacionados co traballo.
Plan estratéxico ECHA 2019-2023
11/9/2018 Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos, ECHA
A Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos (ECHA) é un organismo da Unión Europea (UE) establecido o 1 de xuño de 2007 polo Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello sobre "Rexistro, Avaliación, Autorización e Restrición de Produtos Químicos" (REACH )".
Substancias perigosas EU-OSHA
10/9/2018 EU-OSHA
Como parte da campaña Healthy Workplaces 2018-2019, EU- OSHA publicou dúas follas informativas: “Marco lexislativo sobre substancias perigosas nos lugares de traballo” e “Substitución de substancias perigosas no lugar de traballo"
Riscos de seguridade e saúde no lugar de traballo: análise conxunta de tres estudos principais
7/9/2018 EU-OSHA
O documento presenta as principais conclusións dunha análise conxunta realizada sobre a segunda Enquisa Europea de Empresas sobre Riscos Novos e Emerxentes, ESENER-2, elaborada por EU- OSHA, a Enquisa de Poboación Activa (EPA) 2013, módulo ad hoc sobre accidentes de traballo e outras cuestións relacionadas co traballo, de Eurostat e a 6ª Enquisa Europea de Condicións de Traballo ( EWCS) de Eurofound.
Comisión europea
13/8/2018 COMISIÓN EUROPEZ
No seu Informe xeral sobre o funcionamento de REACH e revisión de determinados elementos do mesmo, a Comisión Europea conclúe que REACH é eficaz, pero comprobouse que é posible proseguir as melloras, a simplificación e a redución da carga, o que se pode lograr poñendo en práctica as medidas descritas no informe.
ESENER-2 datos segunda enquisa
10/7/2018 EU-OSHA
Un novo informe elaborado por mor dos datos obtidos da segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes (ESENER-2), examina os obstáculos e os impulsores da xestión dos riscos psicosociais no traballo e como afectan os diversos contextos nacionais e organizativos.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais