Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Portada Boletin CIG Saúde Laboral Nº 30 galego
20/12/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Os grandes retos do futuro do traballo: unha ecuación que é necesario resolver. /#/ 2. Radiografía sobre a calidade do emprego e as condicións de traballo no Estado español: Informe "Bad Jobs" recovery? European Job Quality Index 2005-2015 (ETUI) e Sexta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo: 2015 (Eurofound) . /#/ 3. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG-. Síntese de actividade 2018. /#/ 4. Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos durante o traballo -INSST-.
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 29 galego
11/10/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Cancro laboral: o risco que non avisa. /#/ 2. A vixilancia da saúde na normativa de prevención de riscos laborais, NTP 959. /#/ 3. Fondo de compensación ás vítimas do amianto
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 28 galego
28/6/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. OIT. informe inicial para a Comisión Mundial sobre o Futuro do Traballo /#/ 2. Proxecto do novo regulamento da Lei de mutuas: un novo paso na destrución de dereitos dos/as traballadores/as /#/ 3. Control da incapacidade temporal e prestacións económicas /#/ 4. O po de sílice libre entra no cadro de enfermidades profesionais /#/ 5. Avaliación da aplicación práctica das directivas de seguridade e saúde no traballo (SST) no marco da UE /#/ 6. T+55: Seguridade e saúde laboal para traballadores maiores de 55 anos.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral nº 27 galego
27/4/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. A importancia da correcta determinación da continxencia causante dun proceso de Incapacidade Temporal /#/ 2. A Inspección de Traballo e as políticas "laborais" do goberno do PP: unha ecuación sen solución /#/ 3. A promoción da saúde no traballo (PST). Rede europea de promoción da saúde no traballo (ENWHP) /#/ 4. A última irresponsabilidade do goberno do PP da Xunta de Galicia en políticas de prevención de riscos laborais: "Orde 2018 pola que se estabelecen as bases de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Cominidade Autónoma de Galicia no exercicio 2018" /#/ 5. O que debes saber sobre a figura do recurso preventivo.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral nº 26 galego
2/3/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Fran Cartelle: Novo Secretario Confederal de Saúde Laboral da CIG /#/ 2. Protección dos/as traballadores/as na economía das plataformas en liña: unha visión xeral dos desenvolvementos normativos e de políticas na UE”. Observatorio Europeo de Riscos /#/ 3. Acoso psicolóxico no traballo ou Mobbing: elementos para a súa comprensión e identificación /#/ 4. Novo proxecto de real decreto sobre control e recuperación de fontes radioactivas orfas /#/ 5. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2017.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral Nº 25 galego
27/7/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Acordo Marco Autónomo sobre o envellecemento activo cun enfoque interxeracional. /#/ 2. A participación dos/as traballadores/as na xestión da seguridade e a saúde no Estado español. A evidencia cualitativa de ESSENER-2. Observatorio Europeo de Riesgos. Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo. /#/ 3. O estrés térmico e o golpe de calor: medidas preventivas. /#/ 4. O argumento económico a favor da seguridade e a saúde no traballo: análise custo-beneficio das intervencións realizadas en PEMES.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral Nº 24 galego
31/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo: a sinistralidade laboral como escusa para financiar a fondo perdido a mutuas e empresas/#/ 2. Sinistralidade laboral e enfermidades profesionais: un custo humano e económico evitable. /#/ 3. Última Enquisa Estatal de Condicións de Traballo. /#/ 4. Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais recoñecidas no Estado español de 1990 a 2014. Avance sintético.
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 23 galego
29/3/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
ARTIGOS: 1. Seguridade e saúde laboral dos/as traballadores/as de ETT: boas prácticas en coordinación empresarial e formación. /#/ 2. A dixitalización e o futuro do emprego. /#/ 3. Estratexia “Visión Cero”. /#/ 4. Radon un risco para ter en conta. /#/ 5. Formaldehido: canceríxeno de categoría 1B.
Boletín 22 galego
21/12/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Seguridade e saúde laboral para traballadores e traballadoras maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes. /#/ 2. Centenario da OIT 1919-2019. O futuro do traballo. /#/ 3. Informe executivo da EUROFOUND: “Traballo sostible ao longo de toda a vida: políticas e estratexias nacionais. /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2016.
Boletín 21 galego
11/10/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Accidentes laborais no conxunto do Estado e na Galiza. Primeiro semestre 2016. /#/ 2. Primeros auxilios en resucitación cardio-pulmonar (RCP) e principios para a utilización do desfibrilador. /#/ 3. Os/as traballadores/as do Estado español entre os/as menos absentistas de Europa. /#/ 4. Novo regulamento europeo sobre Equipos de Protección Individual (EPIs).
Boletín 20 galego
13/7/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Absentismo laboral: mentiras e manipulacións. /#/ 2. Alongamento da vida laboral, saúde e sustentabilidade do traballo. /#/ 3. A Comisión Europea propón modificar a actual directiva sobre canceríxenos e establelecer novos límites obrigatorios para trece substancias. /#/ 4. Taboleiro.
boletín 19 galego
12/5/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. ESENER-2, a Enquisa sobre os Riscos Novos e Emerxentes nas empresas europeas. /#/ 2. Aínda sen avaliación de riscos? /#/ 3. As desigualdades na saúde e no traballo: determinantes sociais. /#/ 4. Taboleiro.
Boletín 18 galego
11/3/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. T+55 Traballadores/as en risco. /#/ 2. Sinistralidade laboral: Galiza 2015. /#/ 3. Análise da sinistralidade e as súas causas nas obras menores: propostas de actuación. /#/ 4. Industria 4.0: os novos retos do mercado laboral. /#/ 5. Última modificación da regulación da TPC: unha fuxida cara adiante na mala dirección. /#/ 6. Taboleiro.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 17 galego
23/12/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. 20 anos da Lei de Prevención de Riscos Laborais, LPRL: pouco ou nada que celebrar. /#/ 2. Glifosato: o herbicida total. /#/ 3. Sinistralidade laboral: un monstro que non para de medrar. /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2015.
Portada Boletin CIG Saude Laboral nª 16 galego
14/10/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Aspectos críticos da nova Lei 23/2015, de 21 de xullo, ordenadora do sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social. /#/ 2. O envellecemento da poboación traballadora. /#/ 3. A violencia física externa no traballo: un fenómeno en alza. /#/ 4. Criterio técnico Nº 83/2010 sobre a presenza de recursos preventivos nas empresas, centros e lugares de traballo.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 15 galego
14/7/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Machadazo europeo á saúde laboral. /#/ 2. Os disruptores endocrinos e o poder dos lobbies na UE. /#/ 3. A Comisión Internacional de Saúde Laboral (ICOH) procedeu a renovar o seu código ético internacional en materia de saúde laboral. /#/ 4. Traballo a quendas. Traballo nocturno.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 14 galego
13/5/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020: tarde, mal e a rastro. /#/ 2. O delegado e a delegada de prevención. /#/ 3. O dereito de acceso á documentación preventiva dos/as delegados/as de prevención e o CT-43/2005 da Inspección de Traballo e Seguridade Social. /#/ 4. Remata o período de adaptación ao CLP.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 13 galego
11/3/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. Asesoramento técnico on line en materia de PRL e saúde laboral. /#/ 2. A ineptitude sobrevida derivada do deterioro da saúde do/a traballador/a, como consecuencia das neglixencias da empresa en materia de seguridade e saúde laboral. /#/ 3. A vixilancia da saúde: concepto, obrigas, dereitos, principios. /#/ 4. Algunhas consideracións sobre os novos estatutos do ISSGA. /#/ 5. O Ministerio de Sanidade detrae poder e capacidade de decisión ás CCAA sobre os Servizos de Medicina do Traballo dos SSPPAA.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 12 galego
22/12/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. A Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo 2014-2020. /#/ 2. O novo modelo de xestión da IT: un risco para as traballadoras e traballadores. /#/ 3. Resolución dos conflitos no traballo e a súa aplicación nos riscos psicosociais. /#/ 4. A saúde laboral no sector da pesca: unha prioridade para o ISSGA. /#/ 5. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2014.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 11 galego
13/10/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. O novo Proxecto de Lei de Mutuas e o Real Decreto 625/2014 de xestión da Incapacidade Temporal (IT): un ataque frontal e directo contra a clase traballadora. /#/ 2. Sensibilidade química múltiple (SQM) e saúde laboral. /#/ 3. O Comité de Seguridade e Saúde. /#/ 4. O mapa de Risco Químico do ISSGA: Sector Industrial.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 10 galego
24/6/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. A representación e consulta dos/as traballadores/as en materia de saúde e seguridade. /#/ 2. Correos e Telégrafos: un caso flagrante de graves incumprimentos en materia de seguridade e saúde laboral. /#/ 3. Guía de Vixilancia da Saúde na Pesca. /#/ 4. Apuntamentos sobre o entorno laboral dende un punto de vista de xénero. /#/ 5. Accidente de Traballo: Procedemento básico de actuación.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 9 galego
25/3/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ARTIGOS: 1. A CIG rexeita a reforma das mutuas proposta polo goberno español. /#/ 2. As tarxetas profesionais sectoriais: unha barreira para a acreditación da cualificación en prevención de riscos laborais. /#/ 3. A responsabilidade social empresarial (RSE) e a seguridade e a saúde no traballo (SST). /#/ 4. Nanomateriais: riscos nano?. /#/ 5. Guía Práctica de Implantación de Servizos de Prevención Mancomunados.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 8 galego
18/12/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 7 galego
10/10/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 6 galego
8/7/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 5 galego
9/5/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 4 galego
13/12/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 3 galego
9/10/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 2 galego
2/7/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 1 galego
10/5/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais