Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Felicitación 2019
27/12/2018 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2019.
Portada Boletin CIG Saúde Laboral Nº 30 galego
20/12/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O futuro do traballo presenta múltiples desafíos como as dificultades de emprego dos traballadores/as novos/as, as grandes desigualdades nos ingresos salariais, as relacións laborais informais, a revolución dixital, os procesos de innovación tecnolóxica e organizativa, a automatización e a robotización, as desigualdades de xénero, o envellecemento da poboación traballadora, o escaso desenvolvemento da economía rural, a menor sostenibilidade do emprego, o deterioro da protección social ou o debilitamento da negociación colectiva. Ante esta problemática, son numerosas as aportacións que dende fontes autorizadas comezan a realizarse na procura de solucións, entre as que destacan a creación de impostos aos automatismos que sustitúan o traballo humano ou a implantación do chamado “ingreso básico universal”
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 29 galego
11/10/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
Son moitos os elementos potencialmente carcinóxenos que actualmente podemos atoparnos nas contornas de traballo, que interveñen en distintos procesos produtivos ou incluso son consecuencia dos mesmos. Neste senso resulta preocupante que sexan moi numerosas as empresas e moi numerosos os/as traballadores/as, que non son conscientes desta situación. No marco da UE cada ano calcúlase que 120.000 traballadores/as vense afectados por un cancro de orixe laboral que remata costando ao redor de 80.000 vidas humanas, sendo a primeira causa de morte relacionada co traballo.
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 28 galego
28/6/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
Coincidindo coa conmemoración do Centenario da OIT no vindeiro ano 2019, esta organización aprobou levar a cabo sete "iniciativas de debate" consideradas fundamentais, para ser tratadas no plenario da "Conferencia Internacional do Traballo", que está previsto se desenvolva ese ano. Dentro destas iniciativas atópase o "Futuro do Traballo", que se aborda a través de distintas fases. A primeira fase de reflexión xira ao redor de catro "conversacións", nas que se tratarán cinco importantes ámbitos xerais de análise, que neste "informe inicial" correspóndense son cinco "capítulos" que conforman a base de información para o debate na Comisión Mundial da OIT sobre o Futuro do Traballo. O primeiro destes capítulos "Principais retos a enfrontar no mundo do traballo na situación actual", é a base do primeiro artigo do presente Boletín
Portada Boletin CIG - Saude Laboral Nº 27 galego
27/4/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
A miúdo os traballadores e traballadoras padecen as consecuencias derivadas dunha incorrecta determinación da continxencia que da lugar á incapacidade temporal; este feito ten consecuencias tanto económicas como médicas e de seguimento futuro da doenza. Neste número do Boletín repasamos os motivos polos que é tan importante a correcta determinación da continxencia, así como o procedemento administrativo a seguir en caso de desacordo coa continxencia determinada polo facultativo que expide o parte de baixa. *FE DE ERRATAS: observada unha errata no cadro da páxina 2 do boletín publicado, procedeuse á substitución da frase: "A prestación por IT, ten unha contía igual á prestación que te corresponde por desemprego" por "A prestación por IT ten unha contía igual á que tiveras recoñecida ata ese momento", atopándose neste momento xa modificado para a súa visualización e descarga.
Manifestación CIG
27/4/2018 28 de abril
A FOLGA XERAL DEBE SER A RESPOSTA CONTUNDENTE DA CLASE OBREIRA A UNHAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DO PP QUE NOS EMPOBRECEN, PRECARIZAN E MENOSCABAN A NOSA SAÚDE. A enorme precarización das condicións de traballo derivadas das distintas reformas laborais dos gobernos do PSOE e do PP teñen provocado un aumento substancial da sinistralidade laboral, especialmente no noso País. En Galiza o índice de sinistralidade laboral duplica o do Estado español. O número de mortes por accidentes laborais medrou un 2% no ano 2017 e os accidentes con baixa un 5,6%.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral nº 26 galego
2/3/2018 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
Neste Nº 26 do Boletín CIG Saúde Laboral, o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral publica unha exhaustiva entrevista ao novo Secretario Confederal de Saúde Laboral da CIG Francisco Cartelle, a través da cal se desglosan visións e posicionamentos clave da nosa central sindical en relación á actual problemática da prevención de riscos e a saúde laboral tanto no noso País como no conxunto do Estado.
FELIZ 2018
29/12/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2018.
Logo AT017 0081
14/12/2017 Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP
A Secretaría de Estado de la Seguridad Social a través de La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P. (FEPRL), ven de conceder unha subvención á Confederación Intersindical Galega (CIG) para executar a acción “Asistencia técnica en prl e iniciativas de información e promoción do cumprimento da normativa de prevención, seguridade e saúde no traballo” con código de acción AT2017 - 0081.
Mobbing 2
15/11/2017 PSICOSOCIOLOXÍA
Por norma xeral quen lidera unha situación de acoso é unha persoa habituada a manipular aos demais, a través da mentira o engano e as medias verdades. Esta manipulación e engano faise a través dun tipo de comunicación denominada paradóxica, que remata por configurar un determinado tipo de discurso un tanto incongruente e contraditorio, no que a utilización de argumentos falsos salpicados de insinuacións e malos entendidos forman en moitos casos parte consustancial do mesmo.
Mobbing
31/10/2017 PSICOSOCIOLOXÍA
A utilización tendenciosa de falsas crenzas e argumentos, moitas veces propiciados pola propia empresa ou organización, tenden a perpetuar as situacións de violencia, dificultando que a sociedade protexa axeitadamente ás vítimas de acoso moral no traballo, a pesares de que estas/es non se correspondan coa realidade e polo tanto sexan falsos/as e rebatibles. Asumir consciente ou inconcientemente este tipo de falsas crenzas e argumentos, en moitos casos vinculados a estrutura xerárquica da empresa ou organización, implica favorecer a quenes practican o acoso.
Mobbing 2
30/10/2017 PSICOSOCIOLOXÍA
As actuacións de acoso no ámbito dunha empresa ou organización, a meirande parte das veces derivan en graves consecuencias sobre a saúde do/a traballador/a acosado/a, así como nun importante deterioro do ambiente de traballo que remata por prexudicar a convivencia laboral, así como o rendimento e a produtividade do departamento ou centro de traballo afectado. Entre as múltiples definicións existentes en relación ao concepto de acoso laboral ou mobbing, chámanos a atención pola súa sinxeleza e amplitude a proporcionada no ano 2003 polo Congreso dos Diputados: “toda conduta non desexada que atente contra a dignidade dunha persoa e cre un entorno intimidatorio, humillante ou ofensivo”.
Futuro UE saúde laboral
27/10/2017 SAÚDE LABORAL
A prevención de riscos e a saúde laboral dos/as traballadores/as segue a ser un tema pendente dunha axeitada solución. A pesares de coñecerse perfectamente a estas alturas a través de múltiples e avalados informes de carácter nacional e internacional, que a non prevención ou unha deficiente prevención, a maiores de causar importantes perdas e sufrimentos humanos e sociais, xera tamén cuantiosas perdas económicas a aquelas empresas que non a realizan, a prevención de riscos, a preservación e o coidado da saúde laboral seguen a ser unha asignatura pendente que con demasiada recorrencia se suspende no mundo empresarial.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral Nº 25 galego
27/7/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O Acordo Marco Autónomo sobre o Envellecemento Activo cun enfoque Interxeracional é o resultado das negociacións mantidas entre as patronais europeas (Eurobusiness, CEEP e UAPME) e a Confederación Europea de Sindicatos (CES), co fin de abordar a participación activa dos/as traballadores/as de maior idade no mercado laboral dende un enfoque interxeracional. Neste documento promóvese a transferencia de coñecementos e experiencias no lugar de traballo así como o emprego de ferramentas e a implementación de medidas destinadas ao acondicionamento dos lugares de traballo, a adaptación dos procesos produtivos, a reasignación e redistribución de tarefas, a realización de avaliacións de riscos específicas e eficaces en relación a esta problemática, programas de sensibilización para a mellora voluntaria dos hábitos de saúde e a adopción de medidas que aborden a protección física e psicolóxica dos/as traballadores/as de maior idade.
PEME
20/7/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
Aínda recoñecendo que son escasos os recursos dos que dispoñen as Pemes para investir no ámbito da seguridade e a saúde no traballo, ao longo do tempo diversas investigacións teñen posto de manifesto que unha vez que estas entenden a relación existente entre a seguridade, a saúde e a produtividade no traballo, estas son capaces de estabelecer e recoñecer o vínculo entre esas medidas e os resultados económicos. Así as cousas é indubidable a importancia que adquire o feito de contar con información adecuada sobre o modo en que as intervencións poden mellorar tanto a seguridade como a saúde, á vez que reducen os custos da empresa facéndoa máis viable.
O estrés térmico e o golpe de calor: medidas preventivas boletín 25
7/7/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG-
Segundo as Estatísticas de Accidentes de Traballo que ten publicado o propio Ministerio de Emprego e Seguridade Social, ao longo do no ano 2016 producíronse 83 accidentes de traballo por «calor e insolación», dos cales seis deles foron graves e un con resultado de morte. O chamado estrés térmico por calor resulta especialmente perigoso nos traballos que se realizan ao aire libre, como acontece no caso do sector da construción, no agro, no marisqueo ou nos traballos de obras públicas, xa que, ao tratarse dunha situación perigosa que se dá nos días máis calorosos de verán, non adoita haber programas específicos de prevención de riscos como noutros traballos nos que o estrés por calor é un problema ao longo de todo o ano.
a participación dos traballadores boletín 25
30/6/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG-
O presente estudo céntrase na representación dos intereses dos/as traballadores/as en materia de seguridade e saúde tal como a perciben os propios representantes, os seus compañeiros/as de traballo e os seus empregadores/as. A nivel europeo baséase nunha serie de entrevistas en profundidade celebradas con estes participantes en 143 centros de traballo de sete Estados membros da UE: Bélxica, España, Estonia, Grecia, Países Baixos, Suecia e Reino Unido.
Acordo marco autónomo boletín
13/6/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG-
Logo de 9 meses de tiras e afrouxas nos cales as patronais europeas puxeron en evidencia a súa falla de unidade, así como da coherencia necesaria para presentar propostas construtivas concretas que razoablemente puidesen dar lugar a un Acordo coherente e equilibrado en relación aos obxectivos propostos, o pasado 1 de decembro do ano 2016 remataron as negociacións que en última instancia deron lugar ao “Acordo Marco Autónomo dos Interlocutores Sociais Europeos sobre Envellecemento Activo cun Enfoque Interxeracional”. Momento a partires do cal comezou o seu proceso de ratificación polos órganos de goberno das tres organizacións empresariais europeas implicadas no proceso de negociación (Eurobusiness, CEEP e UAPME) e da Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Portada Boletín CIG Saúde Laboral Nº 24 galego
31/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O pasado 24 de marzo publicouse o Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, que derroga o RD 404/2010, polo que até agora se regulaba o estabelecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a súa sinistralidade laboral en relación á do seu sector de referencia. Con este novo Decreto, o Goberno do Estado sorpréndenos unha vez máis dun xeito negativo, ao forzar un cambio radical na filosofía e o enfoque do anterior RD, utilizándoo como unha ferramenta destinada a financiar ás empresas e as propias mutuas, e o que chama moitísimo a atención, eliminando de maneira inopinada os necesarios e imprescindibles controis que si se estabelecían na anterior normativa.
Última Enquisa Estatal de Condicións de Traballo
22/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixene no Traballo (INSHT) vén de publicar recentemente os datos da Enquisa Estatal de Condicións de Traballo correspondente ao ano 2015. Da mesma se deprenden entre outras conclusións, que segue sen mellorar a exposición dos/as traballadores/as aos riscos físicos e ambientais, á vez que baixan os salarios e pola contra increméntanse as responsabilidades e as cargas de traballo.
Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español (período 1990 - 2014)
8/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
No marco da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, recóllese que a prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos preferentes de actuación sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia das mesmas.
logo gabinete
28/4/2017 28 de abril
No actual contexto sociolaboral de extraordinaria inseguridade e incertidume para o conxunto da clase traballadora, persiste e exténdese o temor en relación á evolución que está a experimentar o mundo do traballo que, paradóxicamente a pesares dos incrementos da productividade, das capacidades tecnolóxicas dos medios de producción e o incremento dos beneficios empresarias, non para de xenerar emprego precario, un incremento exponencial das desigualdades e unha pobreza estructural da que xa non se libran nin aqueles que teñen a sorte de traballar, xenerándo inmensas bolsas de marxinación e exclusión social.
RD 231 2017
25/4/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
A todas luces a redución da sinistralidade laboral debería ser un obxectivo innegociable e prioritario, dada a súa extraordinaria relevancia económica, social e humana. En maior medida se acaso, cando os distintos indicadores deixan entrever un incremento significativo e constante da sinistralidade que, dende fai xa bastante tempo, aconsella a inmediata adopción de medidas destinadas a conter e reducir esta inasumible lacra sociolaboral.
CIG Defendamos a nosa saúde. Esixamos os nosos dereitos
12/4/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
No marco dos estados da UE, anualmente entre o 2,9% e o 3% dos/as traballadores/as están a sufrir accidentes de traballo que conlevan máis de tres días de baixa, e entre 23 e 24 millóns de traballadores/as padecen problemas de saúde causados ou agravados polo traballo. Asumindo que realizar unha estimación global dos custos que supoñen os accidentes e os problemas de saúde relacionados co traballo é sempre unha tarefa complexa, resulta fundamental facer esta estimación como medio para comprender o alcance e dimensión dos custos xerados pola non prevención ou por unha inaxeitada prevención.
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 23 galego
29/3/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
As Empresas de Traballo Temporal, ETT, representan por definición a temporalidade e a inseguridade na contratación, afianzando o modelo da precarización laboral; por norma xeral o/a traballador/a non só perde dereitos, estabilidade e salario, senón que ademais, perde en seguridade e en saúde laboral: a esixencia de rapidez na resposta requirida polas empresas usuarias á prestación de servizos das ETT, constitúe unha das principais características á vez que limitación ou dificultade para levar a cabo unha axeitada coordinación preventiva entre ámbalas dúas empresas, da que se derivan múltiples problemas e deficiencias que afectan tanto á coordinación como ás propias condicións de traballo en termos de prevención de riscos e seguridade laboral. O Grupo de Traballo da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo encargado de identificar e buscar solución a estes problemas, ten identificado unha serie de deficiencias preventivas, que poderían ser subsanadas a través da implementación dun catálogo de boas prácticas en materia de coordinación empresarial e formación entre as ETT e as Empresas Usuarias.
EU ETT TRABALLADOR
22/3/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Ao principio dos anos 90, cunha forte crise económica e un importantísimo nivel de desemprego, o goberno do PSOE dá un importante xiro ideolóxico abandonando unha parte importante dos principios históricos e tradicionais da socialdemocracia europea, abranguendo sen ambaxes unha sorte de socioliberalismo difuso que asume de partida unha boa cantidade de principios propios da dereita neoliberal. Consecuencia en parte deste “troco” de principios, o PSOE, do mesmo xeito que xa fixera no ano 1984, impulsa unha segunda reforma laboral, novamente sen contar coas organizacións sindicais, e introduce na lexislación laboral estatal diferentes modalidades de contratación laboral á vez que afonda no desenvolvemento das xa existentes, abarata e facilita o despedimento, legaliza as ETT e racha co monopolio do INEM en materia de colocación e intermediación laboral.
A dixitalización e o futuro do emprego
24/2/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Á vista dos acontecementos e dos datos existentes, os países comunmente chamados “desenvolvidos” teñen un serio problema de creación de emprego, problema de aínda maior alcance se falamos de emprego digno e cuns mínimos parámetros de calidade en termos de dereitos laborais, remuneración e condicións de traballo. Segundo datos da propia OIT a pesares que dende o inicio da “crise” no ano 2008 ata o ano 2014, a nivel mundial xeráronse douscentos doce millóns de postos de traballo, deste conxunto só cen mil foron xerados polos países “desenvolvidos”, destruíndo a Europa dos 28 estados máis de tres millóns setecentos mil empregos durante esta etapa.
Formaldehído
14/2/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O 5 de xuño de 2014 coa publicación do regulamento (UE) 605/2014 da Comisión, que modificaba o Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, finalizouse un longo proceso administrativo que rematou por determinar que a partires do 1 de xaneiro do ano 2016 o formaldehido pasaba a ser considerado oficialmente como canceríxeno no marco da Unión Europea.
Estratexia vision cero
30/1/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Vai escasamente tres anos, un artigo asinado por un relevante grupo transnacional de investigadores en materia de saúde laboral de Holanda, Finlandia, Bélxica, Dinamarca e Francia, chamou poderosamente a atención da comunidade científica sobre a estratexia ZAV “Zero Accident Visión”, xerada a partires do esforzo práctico desenvolvido por diversas empresas de distintos puntos do mundo, empeñadas en promover un enfoque innovador en contraposición á maneira tradicional de como afrontar a saúde e a seguridade laboral.
Portada T+55 imprimir galego
29/12/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
No actual contexto no que a esperanza de vida supera en 20 anos a idade de abandono da actividade laboral, as previsións para a sociedade española indican que de cara ao ano 2.050 teremos menos poboación e máis avellentada. Neste horizonte temporal relativamente próximo, dende os distintos estados da UE considérase necesario incrementar a participación laboral dos traballadores e traballadoras maiores, retrasando a súa idade de saída do mercado laboral como medio para aliviar no posible a presión sobre os sistemas de protección social. O Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral ven de publicar a Guía "Seguridade e Saúde Laboral para traballadores e traballadoras maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes", incluída dentro do proxecto do mesmo título no que estivemos a traballar neste ano 2016.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais