Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Guías para unha docencia universitaria con perspectiva de xénero Rede Vives
13/2/2019 FORMACIÓN
Colección de once obras de diferentes disciplinas e áreas de coñecemento, cuxo obxectivo é, por unha banda, ofrecer recursos ao profesorado universitario para axudarlles a prestar atención ás dinámicas de xénero na contorna de aprendizaxe e adoptar medidas que garantan a atención á diversidade de estudantes. Doutra banda, o alumnado pode dispoñer a través delas de ferramentas para identificar os estereotipos, as normas e os roles sociais de xénero, desenvolver o seu espírito crítico e adquirir competencias que lle permitan evitar a cegueira ao xénero na súa futura práctica profesional.
Igualdade txa
6/2/2019 SENTENZA
As empresas non poden designar postos de confianza a dedo se con esta medida está a discriminarse indirectamente ao persoal feminino. Así se establece nunha recente sentenza dun xulgado do social de Palma de Mallorca, que obriga a unha empresa municipal a sacar a concurso as sete prazas de xefe de sector que asignara directamente aos empregados homes que viñan realizando interinamente estas funcións.
Guía de axuda para a valoración do risco laboral durante o embarazo
24/1/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Publicación editada polo Instituto Nacional da Seguridade Social froito da revisión do documento “Orientacións para a valoración do risco laboral e a incapacidade temporal durante o embarazo” editado polo INSS no ano 2008. Os cambios lexislativos, sobre todo a consideración da continxencia do risco laboral durante o embarazo como profesional, sendo en consecuencia susceptible de xestión polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, así como a evolución dos coñecementos nesta materia e a propia practica dos anos transcurridos, fixeron que o que ía ser unha segunda edición se convertise nuna revisión da primeira edición.
Mulleres
21/1/2019 IGUALDADE
Constituíuse o Observatorio ‘Mulleres, Ciencia e Innovación’ para a Igualdade de Xénero ( OMCI), creado o pasado 23 de novembro polo Consello de Ministros. O obxectivo deste órgano é analizar a situación das mulleres no ámbito da investigación e a innovación, fomentar a realización de políticas públicas e actuacións de igualdade de xénero, e promover a mellora da situación das mulleres no sistema español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.
Como facer publicidade, vinculada aos deportes, dende a perspectiva de xénero
19/12/2018 EMAKUNDE, INSTITUTO VASCO DA MULLER
A Rede Begira, Comisión asesora para un emprego non sexista da publicidade e a comunicación, adscrita a Emakunde-Instituto Vasco da Muller, ven de celebrar o sétimo encontro centrado na presenza de mulleres deportistas nos medios de comunicación e a publicidade. No encontro presentáronse os materiais creados de xeito consensuado entre os distintos medios e axencias que participan na rede.
Condicións traballo xénero 2015 INSST
14/12/2018 INSST
Este estudo ten por obxecto mostrar as principais diferenzas por xénero das condicións de traballo en España, mediante a análise dos datos provenientes da 6ª EWCS-España, cuxo traballo de campo realizouse no ano 2015. Trátase por tanto dunha explotación secundaria desta enquisa, cuxo análise global xa foi publicado na web do INSST, incluído o cuestionario empregado.
Conciliación
1/10/2018 CONCILIACIÓN
Segundo o informe Randstad Employer Brand Research 2018, no que se analizan os factores que farían que un profesional elixise unha ou outra empresa para desenvolver a súa carreira laboral, para o 55 % dos/as traballadores/as do Estado español, a conciliación é un factor determinante para elixir a empresa na que traballa.
informe ifrei
13/9/2018 CONCILIACIÓN
Un 73% de empregados/as no Estado español cre que a súa contorna laboral dificulta ocasional ou sistematicamente a conciliación entre traballo e vida persoal e familiar. Ademais, perciben que utilizar as medidas de flexibilidade laboral ao seu alcance pode penalizar o seu desenvolvemento dentro da empresa.
Igualdade de xenero
23/8/2018 IGUALDADE
No Estado español, apenas un 16,5% deses postos están ocupados por mulleres, a pesar de que a Comisión Europea recomendou en 2012 que a cota alcanzase o 40% en 2020.
Xulgado 1
14/5/2018 SENTENZA
A traballadora alegou unha vulneración do dereito de igualdade e non discriminación ao percibir retribucións inferiores ás que se lle abonan aos outros responsables de departamento da empresa demandada, todos eles homes, por realizar o mesmo traballo.
Igualdade
10/5/2018 IGUALDADE
Segundo a Enquisa de Condicións de Vida do INE, as mulleres destinan 26,5 horas á semana, fronte ás 14 horas dos homes, a labores como o coidado de fillos/as ou familiares, tarefas domésticas, cursos e colaboracións sen soldo en ONG. Dá igual se teñen fillos ou non ou se traballan ambos, por regra xeral as mulleres case duplican aos homes no tempo que dedican ao traballo non remunerado. Unicamente os homes dedican un tempo parecido a estas tarefas, 11 horas fronte 13,3 horas da mulleres, cando non teñen parella.
DOUE
11/4/2018 DITAME DO CESE
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a «Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao CESE e ao Comité das Rexións - Unha iniciativa para promover a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores»
OSHwiki
21/3/2018 OHS WIKI
Artigo que describe a situación das mulleres no mercado laboral europeo e as consecuencias para a seguridade e saúde ocupacional (OSH). Ao tempo que proporciona unha visión xeral das tendencias femininas de emprego en Europa a través de estatísticas europeas relevantes, o artigo inclúe unha análise de riscos así como dos riscos inherentes aos lugares de traballo dominados por mulleres e un enfoque dos factores de risco entre mulleres de diferentes idades.
Informe igualdade xénero na Axenda 2030
8/3/2018 ONU MULLERES
Logo de dous anos dende a adopción da Axenda 2030, publicouse o informe “Facer as promesas realidade: A igualdade de xénero na Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable” no que se presentan dende unha perspectiva de xénero os progresos alcanzados así como os desafíos pendentes para a implementación dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).
Fenda salarial
7/3/2018 IGUALDADE
As traballadoras alemás poden coñecer dende os primeiros días de xaneiro deste ano a media do salario que cobran os seus compañeiros na empresa por realizar as mesmas tarefas.
Taballadora embarazada
26/2/2018 ITSS
A Inspección de Traballo e Seguridade Social sancionou a unha empresa cunha multa de 6.000 euros logo de constatar un "acoso discriminatorio por razón de sexo, consistente en crearlle un entorno degradante ou ofensivo, co propósito de atentar contra a súa dignidade, en función do seu sexo feminino, logo da reincorporación da súa baixa por maternidade"
Sentenza
22/1/2018 Sentenza
O Xulgado do Social nº 1 de Logroño ven de ditar unha sentenza recoñecendo o dereito a elixir a concreción horaria na redución de xornada para coidado dunha menor; a traballadora solicitara reducir a súa xornada de 40 horas semanais (de luns a sábado, unha semana en turno de mañá e outra en turno de tarde) a 34 horas semanais en horario fixo de 8 a 14 horas de luns a venres, sábados de 10 a 14 horas, e en igual horario os domingos e festivos que lle correspondesen. A empresa negáse á concreción horaria, alegando que debía a reducción debía ser concretada na quenda horaria que lle correspondese por rotación.
Igualdade
20/12/2017 Igualdade
Son datos publicados en outubro no Informe anual de accidentes de traballo no Estado español en 2016, elaborado polo Departamento de Investigación e Información do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, INSSBT. A explicación a estas cifras hai que buscala nos división existente no mercado laboral entre os postos de traballo que polo xeral adoitan a ocupar homes e mulleres.
Desigualdade Xénero
14/12/2017 Igualdade
No seu resumo o estudo indica que "no ámbito nacional e internacional existe un amplo marco normativo e programático que vincula as accións de entidades públicas e privadas coa igualdade de oportunidades para mulleres e homes; con todo, as condicións en que se desenvolven unhas e outros seguen sendo extremadamente diferentes e desiguais. No contexto da saúde laboral, como noutros, engádese a isto a incapacidade das institucións para coñecer a situación real das e os traballadores e por tanto, a imposibilidade de emprender accións que promovan axeitadamente a saúde de homes e mulleres en devandito medio. A incorporación da perspectiva de xénero no actuar dos servizos de prevención contribúe a detectar e corrixir os rumbos de xénero nas actividades preventivas e de vixilancia da saúde."
Making the link Gender Equality and Health
5/12/2017 EuroHealthNet
Existen diferenzas baseadas no xénero en relación á esperanza de vida, anos de vida sa, comportamentos de saúde, mortalidade e riscos de morbilidade. EuroHealthNet elaborou un informe no que analiza as diferenzas baseadas no xénero nos determinantes sociais e os resultados para a saúde relacionados e por que persisten. Así mesmo, examina as políticas e os programas da UE, así como as iniciativas en marcha en Austria, Finlandia, Alemaña e Irlanda para corrixir o equilibrio existente e como se pode avanzar.
Consello Económico e Social
23/11/2017 CES
O informe do Consello Económico e Social pretende mostrar as barreiras e obstáculos que impiden unha maior participación das mulleres no mundo laboral e os requisitos necesarios para unha igualdade de mulleres e homes que permita a conciliación da vida familiar-persoal-laboral. Así indícase que ainda que nos últimos anos, a participación e a actividade laboral da muller achegouse aos países máis avanzados da UE, as taxas de actividade seguen sendo significativamente máis baixas que as masculinas, o que apunta á pervivencia de obstáculos neste proceso cara a unha participación máis igualitaria de mulleres e homes no traballo remunerado.
Conciliación
16/11/2017 CONCILIACIÓN
As empresas, principalmente as grandes, están empezando a comprender que un traballador/a satisfeito/a é un empregado/a produtivo/a. Pero, nas de menor tamaño nas que traballan o groso dos cidadáns, a situación non mellora. Hoxe en día, os cidadáns seguen pensando que sacar tempo para un mesmo e para atender á familia é unha tarefa esgotadora e complicada.
Igualdade medioambiente empres
18/9/2017 ANTEPROXECTO DE LEI
As grandes empresas terán que informar publicamente cada ano das decisións que tomen sobre igualdade de xénero, protección do medio ambiente, dereitos humanos ou loita contra a corrupción. Xunto ao informe anual sobre resultados que están obrigadas a presentar, terán que redactar outro sobre o impacto ambiental e social das súas actividades.
Perspectivas sociais e do emprego no mundo: tendencias do emprego feminino 2017
24/7/2017 OIT
Documento elaborado pola OIT que examina as tendencias e brechas globais e locais do mercado de traballo, incluíndo as taxas de participación na forza de traballo, as taxas de desemprego, a situación laboral, así como a segregación sectorial e ocupacional. Tamén presenta unha análise global en profundidade dos principais impulsores da participación feminina na forza de traballo, investigando as preferencias persoais das mulleres, as normas societarias de xénero e as limitacións socioeconómicas ás que se enfrontan as mulleres.
Estratexias sindicais para previr, xestionar e eliminar o acoso laboral e a violencia contra as mulleres
21/7/2017 ETUI
Informe elaborado como parte do Proxecto "Seguridade na casa, seguridade no traballo" da Confederación Europea de Sindicatos (CES); reúne as probas recollidas nas entrevistas realizadas como parte de 11 estudos detallados de casos a nivel europeo sobre desenvolvementos a nivel de xénero, A violencia e o acoso no traballo, incluída a violencia doméstica no traballo. A violencia e o acoso por razón de xénero é unha forma de discriminación que causa danos importantes para as mulleres, xa sexa no lugar de traballo, en lugares públicos, en transporte público, en escolas e colexios ou na familia. O informe amosa como os sindicatos e / ou socios sociais abordaron o tema nas negociacións, a negociación colectiva, a sensibilización sindical, a formación e as campañas e as asociacións con organizacións de mulleres que traballan para poñer fin á violencia de xénero. O informe sinala as boas prácticas no traballo e amosa o valor engadido das accións sindicais, as innovacións e as negociacións para apoiar ás vítimas e crear lugares de traballo libres de violencia e acoso.
Igualdade de xenero
19/4/2017 Igualdade
Un estudo realizado por profesoras da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Sevilla xunto a investigadores do HEC Montreal e da Universidade de Cádiz revela que determinados aspectos da cultura de cada país son determinantes na representación que acadan as mullleres nos cargos de dirección das empresas, sendo os máis significativos a distancia no poder e a masculinidade.
Igualdade, salarios
14/10/2016 Igualdade
A dia de hoxe na Unión Europea as diferencias de retribución salarial entre homes e mulleres estímase por enriba do 16%, chegando ao 27,8% no caso de Portugal e a cifras incomprensibeis en paises como Canadá cun 33% ou Uruguai un estratosférico 68%. Así, nun estudo de dereito comparado publicado recentemente pola Universitat Pompeu Fabra (UPF) a través da sua revista dixital IUSLabor, desvélanos que a desigualdade e a discriminación laboral das mulleres en relación aos homes segue a ser unha persistente e lacerante realidade no conxunto do planeta, a pesares das lexislacións e ordenamentos xurídicos existentes que condenan e prohiben istas prácticas discriminatorias.
Desigualdade Xénero
7/10/2016 Saúde laboral
Os datos proveñen dun estudo que veñen de publicar autores do CIBER de Epidemiología e Saúde Pública na revista Gaceta Sanitaria; o estudo analiza, a partir da Enquisa Nacional de Saúde de 2011, a prevalencia dos trastornos de saúde mental entre 7.396 persoas de 16 a 65 anos que traballaban no momento de realizarse a investigación. O estudo indica que o 19,9% das mulleres traballadoras en España ten problemas de saúde mental, fronte ao 13,9% dos homes.
Igualdade, salarios
26/9/2016 Maternidade
A Secretaría da Muller da CIG e a Federación de Saúde da CIG denuncian a discriminación que padecen as traballadoras do SERGAS que se acollen ao permiso retribuído a partir da semana 37 do embarazo, xa que ven reducido o seu salario ao non pagárselles o complemento retributivo de Atención Continuada. Unha penalización que conculca o dereito á igualdade, pois ningún traballador do SERGAS sufrirá esta redución de salario polo feito de ser pai.
Desigualdade Xénero
8/7/2016 Igualdade
O estudo "Tempos de equidade de xénero: descripción das desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014" elaborado por científicos da Universidade de Alacant e publicado en Gaceta Sanitaria, conclúe que o "contexto de equidade de xénero acandado nas CC.AA. españolas no ano 2006 perdeuse durante a crise económica, ao aumentar a desigualdade na equidade de xénero en 2014". A inequidad de xénero segue sendo desfavorable ás mulleres. No caso concreto de Galiza, os datos amosan que a desigualdade de xénero medrou entre os anos 2006 e 2014.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais