Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Conciliación
1/10/2018 CONCILIACIÓN
Segundo o informe Randstad Employer Brand Research 2018, no que se analizan os factores que farían que un profesional elixise unha ou outra empresa para desenvolver a súa carreira laboral, para o 55 % dos/as traballadores/as do Estado español, a conciliación é un factor determinante para elixir a empresa na que traballa.
informe ifrei
13/9/2018 CONCILIACIÓN
Un 73% de empregados/as no Estado español cre que a súa contorna laboral dificulta ocasional ou sistematicamente a conciliación entre traballo e vida persoal e familiar. Ademais, perciben que utilizar as medidas de flexibilidade laboral ao seu alcance pode penalizar o seu desenvolvemento dentro da empresa.
Igualdade de xenero
23/8/2018 IGUALDADE
No Estado español, apenas un 16,5% deses postos están ocupados por mulleres, a pesar de que a Comisión Europea recomendou en 2012 que a cota alcanzase o 40% en 2020.
Xulgado 1
14/5/2018 SENTENZA
A traballadora alegou unha vulneración do dereito de igualdade e non discriminación ao percibir retribucións inferiores ás que se lle abonan aos outros responsables de departamento da empresa demandada, todos eles homes, por realizar o mesmo traballo.
Igualdade
10/5/2018 IGUALDADE
Segundo a Enquisa de Condicións de Vida do INE, as mulleres destinan 26,5 horas á semana, fronte ás 14 horas dos homes, a labores como o coidado de fillos/as ou familiares, tarefas domésticas, cursos e colaboracións sen soldo en ONG. Dá igual se teñen fillos ou non ou se traballan ambos, por regra xeral as mulleres case duplican aos homes no tempo que dedican ao traballo non remunerado. Unicamente os homes dedican un tempo parecido a estas tarefas, 11 horas fronte 13,3 horas da mulleres, cando non teñen parella.
DOUE
11/4/2018 DITAME DO CESE
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a «Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao CESE e ao Comité das Rexións - Unha iniciativa para promover a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores»
OSHwiki
21/3/2018 OHS WIKI
Artigo que describe a situación das mulleres no mercado laboral europeo e as consecuencias para a seguridade e saúde ocupacional (OSH). Ao tempo que proporciona unha visión xeral das tendencias femininas de emprego en Europa a través de estatísticas europeas relevantes, o artigo inclúe unha análise de riscos así como dos riscos inherentes aos lugares de traballo dominados por mulleres e un enfoque dos factores de risco entre mulleres de diferentes idades.
Informe igualdade xénero na Axenda 2030
8/3/2018 ONU MULLERES
Logo de dous anos dende a adopción da Axenda 2030, publicouse o informe “Facer as promesas realidade: A igualdade de xénero na Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable” no que se presentan dende unha perspectiva de xénero os progresos alcanzados así como os desafíos pendentes para a implementación dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).
Fenda salarial
7/3/2018 IGUALDADE
As traballadoras alemás poden coñecer dende os primeiros días de xaneiro deste ano a media do salario que cobran os seus compañeiros na empresa por realizar as mesmas tarefas.
Taballadora embarazada
26/2/2018 ITSS
A Inspección de Traballo e Seguridade Social sancionou a unha empresa cunha multa de 6.000 euros logo de constatar un "acoso discriminatorio por razón de sexo, consistente en crearlle un entorno degradante ou ofensivo, co propósito de atentar contra a súa dignidade, en función do seu sexo feminino, logo da reincorporación da súa baixa por maternidade"
Sentenza
22/1/2018 Sentenza
O Xulgado do Social nº 1 de Logroño ven de ditar unha sentenza recoñecendo o dereito a elixir a concreción horaria na redución de xornada para coidado dunha menor; a traballadora solicitara reducir a súa xornada de 40 horas semanais (de luns a sábado, unha semana en turno de mañá e outra en turno de tarde) a 34 horas semanais en horario fixo de 8 a 14 horas de luns a venres, sábados de 10 a 14 horas, e en igual horario os domingos e festivos que lle correspondesen. A empresa negáse á concreción horaria, alegando que debía a reducción debía ser concretada na quenda horaria que lle correspondese por rotación.
Igualdade
20/12/2017 Igualdade
Son datos publicados en outubro no Informe anual de accidentes de traballo no Estado español en 2016, elaborado polo Departamento de Investigación e Información do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, INSSBT. A explicación a estas cifras hai que buscala nos división existente no mercado laboral entre os postos de traballo que polo xeral adoitan a ocupar homes e mulleres.
Desigualdade Xénero
14/12/2017 Igualdade
No seu resumo o estudo indica que "no ámbito nacional e internacional existe un amplo marco normativo e programático que vincula as accións de entidades públicas e privadas coa igualdade de oportunidades para mulleres e homes; con todo, as condicións en que se desenvolven unhas e outros seguen sendo extremadamente diferentes e desiguais. No contexto da saúde laboral, como noutros, engádese a isto a incapacidade das institucións para coñecer a situación real das e os traballadores e por tanto, a imposibilidade de emprender accións que promovan axeitadamente a saúde de homes e mulleres en devandito medio. A incorporación da perspectiva de xénero no actuar dos servizos de prevención contribúe a detectar e corrixir os rumbos de xénero nas actividades preventivas e de vixilancia da saúde."
Making the link Gender Equality and Health
5/12/2017 EuroHealthNet
Existen diferenzas baseadas no xénero en relación á esperanza de vida, anos de vida sa, comportamentos de saúde, mortalidade e riscos de morbilidade. EuroHealthNet elaborou un informe no que analiza as diferenzas baseadas no xénero nos determinantes sociais e os resultados para a saúde relacionados e por que persisten. Así mesmo, examina as políticas e os programas da UE, así como as iniciativas en marcha en Austria, Finlandia, Alemaña e Irlanda para corrixir o equilibrio existente e como se pode avanzar.
Consello Económico e Social
23/11/2017 CES
O informe do Consello Económico e Social pretende mostrar as barreiras e obstáculos que impiden unha maior participación das mulleres no mundo laboral e os requisitos necesarios para unha igualdade de mulleres e homes que permita a conciliación da vida familiar-persoal-laboral. Así indícase que ainda que nos últimos anos, a participación e a actividade laboral da muller achegouse aos países máis avanzados da UE, as taxas de actividade seguen sendo significativamente máis baixas que as masculinas, o que apunta á pervivencia de obstáculos neste proceso cara a unha participación máis igualitaria de mulleres e homes no traballo remunerado.
Conciliación
16/11/2017 CONCILIACIÓN
As empresas, principalmente as grandes, están empezando a comprender que un traballador/a satisfeito/a é un empregado/a produtivo/a. Pero, nas de menor tamaño nas que traballan o groso dos cidadáns, a situación non mellora. Hoxe en día, os cidadáns seguen pensando que sacar tempo para un mesmo e para atender á familia é unha tarefa esgotadora e complicada.
Igualdade medioambiente empres
18/9/2017 ANTEPROXECTO DE LEI
As grandes empresas terán que informar publicamente cada ano das decisións que tomen sobre igualdade de xénero, protección do medio ambiente, dereitos humanos ou loita contra a corrupción. Xunto ao informe anual sobre resultados que están obrigadas a presentar, terán que redactar outro sobre o impacto ambiental e social das súas actividades.
Perspectivas sociais e do emprego no mundo: tendencias do emprego feminino 2017
24/7/2017 OIT
Documento elaborado pola OIT que examina as tendencias e brechas globais e locais do mercado de traballo, incluíndo as taxas de participación na forza de traballo, as taxas de desemprego, a situación laboral, así como a segregación sectorial e ocupacional. Tamén presenta unha análise global en profundidade dos principais impulsores da participación feminina na forza de traballo, investigando as preferencias persoais das mulleres, as normas societarias de xénero e as limitacións socioeconómicas ás que se enfrontan as mulleres.
Estratexias sindicais para previr, xestionar e eliminar o acoso laboral e a violencia contra as mulleres
21/7/2017 ETUI
Informe elaborado como parte do Proxecto "Seguridade na casa, seguridade no traballo" da Confederación Europea de Sindicatos (CES); reúne as probas recollidas nas entrevistas realizadas como parte de 11 estudos detallados de casos a nivel europeo sobre desenvolvementos a nivel de xénero, A violencia e o acoso no traballo, incluída a violencia doméstica no traballo. A violencia e o acoso por razón de xénero é unha forma de discriminación que causa danos importantes para as mulleres, xa sexa no lugar de traballo, en lugares públicos, en transporte público, en escolas e colexios ou na familia. O informe amosa como os sindicatos e / ou socios sociais abordaron o tema nas negociacións, a negociación colectiva, a sensibilización sindical, a formación e as campañas e as asociacións con organizacións de mulleres que traballan para poñer fin á violencia de xénero. O informe sinala as boas prácticas no traballo e amosa o valor engadido das accións sindicais, as innovacións e as negociacións para apoiar ás vítimas e crear lugares de traballo libres de violencia e acoso.
Igualdade de xenero
19/4/2017 Igualdade
Un estudo realizado por profesoras da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Sevilla xunto a investigadores do HEC Montreal e da Universidade de Cádiz revela que determinados aspectos da cultura de cada país son determinantes na representación que acadan as mullleres nos cargos de dirección das empresas, sendo os máis significativos a distancia no poder e a masculinidade.
Igualdade, salarios
14/10/2016 Igualdade
A dia de hoxe na Unión Europea as diferencias de retribución salarial entre homes e mulleres estímase por enriba do 16%, chegando ao 27,8% no caso de Portugal e a cifras incomprensibeis en paises como Canadá cun 33% ou Uruguai un estratosférico 68%. Así, nun estudo de dereito comparado publicado recentemente pola Universitat Pompeu Fabra (UPF) a través da sua revista dixital IUSLabor, desvélanos que a desigualdade e a discriminación laboral das mulleres en relación aos homes segue a ser unha persistente e lacerante realidade no conxunto do planeta, a pesares das lexislacións e ordenamentos xurídicos existentes que condenan e prohiben istas prácticas discriminatorias.
Desigualdade Xénero
7/10/2016 Saúde laboral
Os datos proveñen dun estudo que veñen de publicar autores do CIBER de Epidemiología e Saúde Pública na revista Gaceta Sanitaria; o estudo analiza, a partir da Enquisa Nacional de Saúde de 2011, a prevalencia dos trastornos de saúde mental entre 7.396 persoas de 16 a 65 anos que traballaban no momento de realizarse a investigación. O estudo indica que o 19,9% das mulleres traballadoras en España ten problemas de saúde mental, fronte ao 13,9% dos homes.
Igualdade, salarios
26/9/2016 Maternidade
A Secretaría da Muller da CIG e a Federación de Saúde da CIG denuncian a discriminación que padecen as traballadoras do SERGAS que se acollen ao permiso retribuído a partir da semana 37 do embarazo, xa que ven reducido o seu salario ao non pagárselles o complemento retributivo de Atención Continuada. Unha penalización que conculca o dereito á igualdade, pois ningún traballador do SERGAS sufrirá esta redución de salario polo feito de ser pai.
Desigualdade Xénero
8/7/2016 Igualdade
O estudo "Tempos de equidade de xénero: descripción das desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014" elaborado por científicos da Universidade de Alacant e publicado en Gaceta Sanitaria, conclúe que o "contexto de equidade de xénero acandado nas CC.AA. españolas no ano 2006 perdeuse durante a crise económica, ao aumentar a desigualdade na equidade de xénero en 2014". A inequidad de xénero segue sendo desfavorable ás mulleres. No caso concreto de Galiza, os datos amosan que a desigualdade de xénero medrou entre os anos 2006 e 2014.
CISAL
3/6/2016 CISAL
O CiSAL -Centro de investigación en Saúde Laboral da Universidade Pompeu Fabra- realizou un estudo, publicado na revista Social Science and Medicine, para determinar o impacto da crise económica global na saúde dos/as traballadores/as, centrándose na duración das ausencias laborais causadas por afectacións en principio non relacionadas co traballo (incapacidades por enfermidade común).
Igualdade
22/3/2016 Igualdade
Os resultados dunha enquisa realizada a 21.980 empresas de 91 estados, incluído o estado español, confirman que a presenza de mulleres na alta dirección, mellora os seus resultados. Segundo sinala o Instituto Peterson de Economía Internacional no seu estudo "É rendible a diversidade de xérnero?" as empresas nas que polo menos o 30% dos executivos/as son mulleres suman 1 punto porcentual á súa marxe neta. No estudo tamén se conclúe que as empresas con maior igualdade de xénero poden aumentar un 15% a rendibilidade. “A enquisa representa unha instantánea; por tanto, os resultados deben interpretarse con precaución”, advirten os autores.
Xénero, cambio climático e saúde OMS
17/3/2016 OMS
O informe da Organización Mundial da Saúde proporciona unha primeira análise de como interactúan entre si o cambio climático, o xénero e a saúde. No informe documéntanse os datos dispoñibles con relación ás diferenzas que existen entre ambos os sexos en canto aos riscos para a saúde que poderían acentuarse a consecuencia do cambio climático, e respecto das medidas de adaptación e mitigación que poden contribuír a protexer e promover a saúde.
As mulleres no traballo. Tendencias 2016
15/3/2016 OIT
A OIT ven de publicar o informe "As mulleres no traballo. Tendencias 2016" no que se reflexiona sobre a situación das mulleres no mercado laboral a partir de datos recientes sobre o seu posicionamento. Así no texto constátase que os progresos realizados polas mulleres no eido educativo seguen sen traducirse ene melloras nas súas posicións de traballo en moitos lugares do mundo.
Conciliación
10/12/2015 Conciliación
Na sentenza recóllese que «o dereito do traballador debe prevalecer» sobre as dificultades organizativas que alega a empresa", que a Constitución consagra a «protección integral dos fillos/as» e que corresponde aos poderes públicos, entre os que están os tribunais, velar por ese principio.
OIT
18/5/2015 OIT
Informe realizado pola Oficiña de Actividades para os Empregadores (ACT/EMP) da OIT, co obxecto de amosar os beneficios que poden obter as empresas que recoñecen e apoian o talento das mulleres. O documento destaca a importancia que para o crecemento económico e o desenvolvemento ten a presenza da muller no mundo laboral tanto a nivel social como empresarial.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais