Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
17/10/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Voluntariedade/obrigatoriedade da vixilancia da saúde

Societat Catalana Seguretat i Medicina del Treball
A Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), que é o marco lexislativo da actividade preventiva, no seu artigo 22 especifica que o empresario garantirá aos traballadores/as ao seu servizo a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo, respectando sempre o dereito á intimidade e á dignidade do/a traballador/a e á confidencialidade de toda a información relacionada co seu estado de saúde. Ademais, a LPRL establece, como norma xeral, a necesidade do consentimento voluntario por parte do/a traballador/a para poder levar a cabo a vixilancia da saúde, dereito que pode perderse excepcionalmente en determinadas circunstancias.

O mesmo  artigo 22 da  LPRL exceptúa o principio de  voluntariedad da vixilancia da saúde periódica nos seguintes supostos:

+ Cando a  vixilancia da saúde sexa imprescindible para:

- Avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos/as traballadores/as.

- Verificar se o estado de saúde do/a traballador/a pode constituír un perigo para el mesmo.

- Verificar se o estado de saúde do/a traballador/a pode constituír un perigo para os demais traballadores/as ou para outras persoas relacionadas coa empresa.

+ Cando estea establecido nunha disposición legal en relación coa protección de riscos específicos e actividades de especial perigo.

A  LPRL determina que no caso que a  vixilancia da saúde periódica sexa obrigatoria para o/a traballador/a, será imprescindible o informe previo dos seus representantes, coa intención de limitar e regular as situacións de obrigatoriedade. Este informe, con todo, non é vinculante para a empresa e, en caso de oposición, o empresario deberá motivar a súa decisión.

Finalmente, o artigo 25 da  LPRL fai referencia á garantía empresarial de protexer aos traballadores/as especialmente sensibles, circunstancia que tamén pode condicionar a obrigatoriedade da vixilancia da saúde.

O texto que acompañamos realiza un repaso sobre as situacións nas que a vixilancia da saúde é obrigatoria segundo as disposicións lexislativas vixentes de aplicación laboral, nos convenios colectivos e segundo a xurisprudencia.

Documentos
Voluntariedade obrigatoriedade da vixilancia da saúde.pdf
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais