Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
26/6/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Normativa relativa aos equipos de protección individual (EPI)

SEGURIDADE NO TRABALLO

Corrección de erros da Comunicación da Comisión no marco da aplicación do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE (DO C 209 de 15.6.2018)

Comunicación da Comisión no marco da aplicación do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE do Consello. Corrección de erros de 26/06/2018.

Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello, de 9 de marzo de 2016, relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE do Consello.

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2181 da Comisión, de 24 de novembro de 2015, relativa á publicación con unha restricción no DOUE da referencia da norma EN 795: 2012 “Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de ancoraxe” en virtude do Regulamento (UE) nº 1025/212 do Parlamento Europeo e do Consello.

Decisión da Comisión, de 19 de marzo de 2010, pola que se elimina a referencia á norma EN 353-1:2002 "Equipos de protección individual contra caídas de altura - Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre liña de ancoraxe ríxida" de conformidade coa Directiva 89/686/CEE do Consello.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, polo que se regulan as condicións para a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual.

Corrección de erros do Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores e traballadoras de equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores e traballadoras de equipos de protección individual.

Directiva 96/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de setembro de 1996, pola que se modifica a Directiva 89/686/CEE sobre aproximación das lexislacións dos estados membros reltivas aos equipos de protección individual.

Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual. Derogada.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais