Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
30/10/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

MINERÍA E INDUSTRIA. Normativa específica.

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MINERÍA E INDUSTRIA

MINERÍA

Lei 8/2017, de 8 de novembro, sobre precursores de explosivos.

Orde  TEC/1146/2018, do 22 de outubro, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos na atmosfera das actividades subterráneas" e modifícase a instrución técnica complementaria 05.0.02 "Especificacións para minas subterráneas de carbón e labores con risco de explosión. Contidos límites de metano na corrente de aire", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde ETU/995/2017, de 6 de outubro, pola que se aproban instrucións técnicas complementarias do capítulo IX "Electricidade" do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Resolución do 14 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor ríxido como unha seda", da instrución técnica complementaria 02.2.01 "Posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo", aprobada pola Orde ITC/1607/2009, do 9 de xuño, do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Resolución do 14 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado como unha seda", da instrución técnica complementaria 02.2.01 "Posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo", aprobada pola Orde ITC/1607/2009, do 9 de xuño, do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Real Decreto 130/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos.

Orde ITC/2699/2011, do 4 de outubro, pola que se modifica a instrución técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, aprobada pola Orde ITC/1316/2008, do 7 de maio.

Orde ITC/933/2011, do 5 de abril, pola que se aproba a Instrución Técnica Complementaria 2.0.03, "protección dos traballadores contra o po, nas actividades da minería dos sales solubles sódicas e potásicas" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira.

Orde ITC/2060/2010, de 21 de xullo, pola que se modifica a Instrución técnica complementaria 02.2.01 "posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira, aprobada pola Orde ITC/1607/2009, de 9 de xuño.

Orde ITC/1607/2009, de 9 de xuño, pola que se modifica a Instrución técnica complementaria 02.2.01 "posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira. Modificada pola Orde ITC/2060/2010.

ORDE ITC/1316/2008, do 7 de maio, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

ORDE ITC/2585/2007, do 30 de agosto, pola que se aproba a Instrución técnica complementaria 2.0.02 «Protección dos traballadores contra o po, en relación coa silicose, nas industrias extractivas», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde ITC/101/2006, de 23 de xaneiro, pola que se regula o contido mínimo e estrutura do documento sobre seguridade e saúde para a industria extractiva.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a proteger a seguridade e a saúde dos taballadores nas actividades mineras.

Real Decreto 150/1996, do 2 de febreiro, polo que se modifica o artigo 109 do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde do 19 de abril de 1994 pola que se aproban determinadas Instrucións Técnicas Complementarias relativas aos capítulos IV e V do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Directiva 92/91/CEE do Consello, do 3 de novembro de 1992, relativa ás disposicións míinimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas por sondaxes (undécima Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE).

Orde do 16 de abril de 1990 pola que se aproban as instrucións técnicas complementarias do capítulo VII do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde de 19 de marzo de 1986 pola que se establecen normas complementarias para o desenrolo e execución do Real Decreto 3255/1983, de 21 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Mineiro, en matria de seguridade e hixiene.

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Minera. No enlace accedes ao texto coas modificacións e correccións posteriores.

Real Decreto 3255/1983, do 21 de decembro, polo que se aproba o Estatuto Mineiro.

INDUSTRIA

 

Resolución de 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridad e para instalacións frigoríficas.

Real Decreto 1072/2015, do 27 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial.

ORDE do 23 de abril de 2015 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

DECRETO lexislativo 1/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de política industrial.

DECRETO 54/2011, do 24 de marzo, polo que se regula a autorización e a actuación dos organismos de control en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Real Decreto 138/2011, de 4 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias. Amplíase o indicado do apéndice 1, por Resolución de 1 de marzo de 2012. Corrección de erros do 28 de xullo de 2011.

Real Decreto 560/2010, de 7 de maio, polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial para adecualas á Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio, a á Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Corrección erros do 26 de agosto. Correccion erros do 19 de xuño.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores fronte aos riscos derivados ou que podan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. Modifícase a disposición transitoria única, por Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.

Real Decreto 681/2003, de 12 de xuño, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores expostos aos riscos derivados de atmósferas explosivas no lugar de traballo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Real Decreto 251/1997, de 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento do Consello de Coordinación da Seguridade Industrial.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial. No enlace accedes ao texto coas modificacións e correccións posteriores.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais