Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
20/12/2018
O futuro do traballo presenta múltiples desafíos como as dificultades de emprego dos traballadores/as novos/as, as grandes desigualdades nos ingresos salariais, as relacións laborais informais, a revolución dixital, os procesos de innovación tecnolóxica e organizativa, a automatización e a robotización, as desigualdades de xénero, o envellecemento da poboación traballadora, o escaso desenvolvemento da economía rural, a menor sostenibilidade do emprego, o deterioro da protección social ou o debilitamento da negociación colectiva. Ante esta problemática, son numerosas as aportacións que dende fontes autorizadas comezan a realizarse na procura de solucións, entre as que destacan a creación de impostos aos automatismos que sustitúan o traballo humano ou a implantación do chamado “ingreso básico universal”
 
/INSERM
SAÚDE LABORAL
11/01/2019
Un estudo realizado por un equipo do Institut National da Santé et da Recherche Médicale, Inserm, achega nova información sobre a asociación entre o traballo nocturno e o risco de cancro de mama, grazas á nova análise de cinco estudos para rastrexar a exposición ao traballo nocturno entre máis de 13.000 mulleres de varios países.
 
/Código PRL actualizado
BOE
11/01/2019
O código «Prevención de riscos laborais» foi actualizado o 10 de xaneiro de 2019, por modificacións incorporadas no Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral e no Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
 
/DATABIO
INSST
10/01/2019
Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo presenta novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética
 
ERGONOMÍA
08/01/2019
En colaboración coa Universidade Estatal de Ohio, NIOSH publicou un artigo en Applied Ergonomics (ver ligazón) sobre a eficacia dun sistema de elevación por baleiro para reducir a tensión ou carga da columna vertebral durante o manexo da equipaxe das liñas aéreas.
 
INSST
04/01/2019
Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo co fin de que calquera empresa que teña ou poida ter no futuro traballadores ou traballadoras con discapacidade intelectual, poida realizar unha promoción da saúde no traballo axeitada con independencia do seu tamaño ou sector de actividade.
 
ECHA
04/01/2019
En vigor dende o 1 de decembro de 2018, está dispoñible na Táboa 3 do Anexo VI do Regulamento CLP. A clasificación e o etiquetado armonizados de sustancias perigosas actualízase a través dunha ATP (Adaptación ao progreso técnico), que se publica anualmente pola Comisión Europea. A ECHA (Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas) pon a disposición unha táboa en excel, que contén todas as actualizacións da clasificación e o etiquetado armonizado de sustancias perigosas (Táboa 3 do Anexo VI do Regulamento CLP)