Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Nanomateriais manufacturados no lugar do traballo
16/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Esta folla informativa ofrece unha visión de conxunto sobre como xestionar os nanomateriales manufacturados no lugar de traballo. Estes materiais, que conteñen partículas moi pequenas, son potencialmente tóxicos. A folla informativa ofrece información sobre a lexislación pertinente da UE, explora os posibles efectos dos nanomateriais para a saúde, proporciona asesoramento útil ás empresas sobre como evitar ou minimizar a exposición dos/as traballadores/as aos mesmos, e describe as principais vías de exposición: inhalación, contacto cutáneo e inxestión.
Ferramentas prácticas e orientación sobre substancias perigosas no taballo
16/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Esta folla informativa ofrece consello sobre as ferramentas e a orientación dispoñibles para axudar ás empresas e aos traballadores/as para xestionar os riscos que representan as substancias perigosas nos traballos. O uso de ferramentas e orientación xa dispoñibles aforra tempo, e tamén achega formas prácticas de reducir a exposición dos/as traballadores/as ás substancias perigosas.
DLEP
4/10/2018 INSST
O INSST actualiza a documentación correspondente á información toxicolóxica que sirve para establecer os límites de exposición profesional para os axentes químicos, DLEP, con 10 novas fichas.
Imaxen da Axencia Europea
3/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Responsable de máis de 100.000 mortes cada ano, o cancro é a principal causa de mortalidade relacionada co traballo na UE. O 25 de maio de 2016, seis organizacións europeas asinaron un convenio polo que se comprometían a un plan de acción voluntaria para concienciar sobre os riscos derivados da exposición a axentes carcinóxenos no lugar de traballo e intercambiar boas prácticas: a Folla de ruta.
Exposición potencial a nanomateriais no sector da construción
26/9/2018 INSST
A pesar do incremento no desenvolvemento de novos nanomateriais e aínda que nos últimos anos está a aumentar o número de estudos que poñen de manifesto os perigos que este tipo de materiais poden supoñer para a saúde humana, actualmente descoñécese o alcance dos riscos que poden presentar para a saúde humana e ambiental.
Calzado de protección fronte ao risco eléctrico
21/9/2018 INSST
Este tipo de calzado de protección é un equipo de protección individual a utilizar cando os traballadores atópanse expostos ao risco eléctrico debido ao choque eléctrico e as descargas electrostáticas que non puidesen eliminarse a través de medidas técnicas e/ou organizativas.
ECHA Guía sobre fichas de datos de seguridade e escenarios de exposición
18/9/2018 ECHA
A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) acaba de publicar esta Guía sobre as Fichas de Datos de Seguridade e os Escenarios de Exposición, un aspecto de interese tanto para os fabricantes de substancias químicas como para os usuarios das mesmas.
TME postos loxística
6/9/2018 INSST
O INSST ten publicado, dentro da súa colección “Documentos técnicos” unha ferramenta desenvolvida para orientar aos técnicos de prevención na identificación e avaliación inicial dos factores da carga física que poden supoñer un risco de trastornos musculoesqueléticos.
Estudo campo maquinaria agrícola
31/8/2018 INSSBT
O obxectivo final do estudo de campo é a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización da maquinaria agrícola.
Riscos reparación buques
30/8/2018 INSSBT
A maioría dos barcos de pesca sométense a traballos anuais de mantemento e reparación en varaderos ou estaleiros onde os traballadores expóñense a numerosos riscos: exposición a temperaturas extremas, caídas de persoas ao mesmo e a distinto nivel, caída ou esborralle das embarcacións, incendios, proxección de fragmentos ou partículas, atropelos polo uso de carretillas elevadoras, riscos por exposición a axentes físicos ou por exposición a axentes químicos entre outros.
Mantemento no sector agrícola
24/8/2018 INSSBT
No sector agrícola e gandeiro é moi habitual o automantemento, é dicir, a asunción das tarefas de mantemento por traballadores de produción, en vez de por traballadores especializados. Este é un dos sectores que implica máis actividades perigosas. En termos de accidentes laborais, os traballadores agrícolas sofren 1,7 veces máis a taxa media de accidentes non mortais e 3 veces máis a taxa media de accidentes mortais.
Manual Baixa tensión
17/8/2018 ICASEL
Aínda que os accidentes eléctricos non son moi frecuentes, a súa taxa de gravidade é considerablemente alta. De aí o interese deste Manual de seguridade en instalacións eléctricas de baixa tensión, que se elaborou por iniciativa da Dirección Xeral de Traballo da Consellería de Emprego, Políticas, Sociais e Vivenda do Goberno de Canarias e que se enmarcou dentro do Plan de actuación para o bienio 2015-2016 do Instituto Canario de Seguridade Laboral (ICASEL), órgano técnico adscrito ao referido centro directivo.
Liderar dende a seguridade e a saude
19/7/2018 FREMAP
Este manual práctico apóiase na análise dos sistemas utilizados polas empresas para o sostemento da cultura da prevención e a súa integración nos procesos produtivos.
Manexo e uso seguro das PEMP
16/7/2018 Instituto Asturian de Prevención de Riscos Laborais
O manual, editado polo Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais, aborda o uso dunha Plataforma Elevadora Móbil de Persoal (PEMP) dende unha perspectiva de seguridade en todas as súas vertentes. Pode servir de documento de referencia para todos os actores relacionados co uso destas máquinas, facendo referencia tanto ás normas de deseño e utilización como á formación do operador.
Vespa velutina
9/7/2018 ISSGA
Con motivo da presenza cada vez máis habitual da vespa asiática (veluntina) non nosos montes, o ISSGA publica este documento en formato cartel no que se indican as recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais cando nos topamos coa vespa velutina.
Guía almacenamento produtos químicos
2/7/2018 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE
A Guía exponse como un documento de recompilación de consultas e respostas para a correcta interpretación do novo RAPQ, facilitando suxestións concretas naqueles casos nos que o texto regulamentario pode conducir a interpretacións diversas, e para o establecemento de aclaracións a conceptos de carácter xeral.
Video as substancias perigosas son máis comúns do que ti pensas
22/6/2018 EU-OSHA
Ven de poñerse a disposición un vídeo animado no marco da campaña da Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas 2018-19. Ilustra de forma visible e atractiva a presenza común de substancias perigosas en moitos lugares de traballo e sectores en toda Europa, como a agricultura, a industria manufactureira e a construción. O vídeo tamén resalta a importancia de establecer unha cultura de prevención de riscos no lugar de traballo, comezando por promover a avaliación de riscos para manexar as substancias perigosas de maneira efectiva.
Índice europeo de calidade no emprego 2005 2015
12/6/2018 ETUI
O European Trade Union Institute ven de publicar un informe sobre a calidade do emprego nos 28 estados da Unión Europea. Entre os indicadores de calidade do emprego empregados no informe están os salarios, as formas de emprego e seguridade laboral, o tempo de traballo e o equilibrio traballo - vida, as condicións de traballo, habilidades e desenvolvemento da carreira laboral, a representación sindical. O Estado español aparece á cola dos Estados da Unión Europea, só por diante de Rumanía e Grecia, cunha puntuación de 3 nunha escala que vai do 1 (peor) ao 10 (mellor).
videos xestión risco psicosocial INSSBT
5/6/2018 INSSBT
O obxectivo desta colección de vídeos é sensibilizar sobre a xestión preventiva dos riscos psicosociais. Para iso descríbense experiencias prácticas de actuación, narradas en primeira persoa polos seus protagonistas, describindo exemplos de actuación cun carácter eminentemente participativo.
Substancias periogosas
29/5/2018 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición, dentro da campaña "Traballos saúdables. Alerta fronte a substancias perigosas", unha ferramenta electrónica sobre substancias e produtos químicos perigosos, coa intención de proporcionar ás empresas información e asesoramento que permitan avaliar e xestionar os riscos relacionados coa seguridade e a saúde.
Guía de boas prácticas para a prevención dos transtornos da voz nos profesionais do sector educativo
24/5/2018 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
O Laborario - Observatorio de Enfermidades Profesionais de Andalucía elaborou esta publicación, dirixida fundamentalmente a persoal docente, identificando posibles riscos e proporcionando información sobre a prevención dos transtornos da voz. Dentro da publicación, tamén hai espazo para criterios prácticos en relación á planificación da construción ou adaptación e equipamento das infraestruturas educativas, orientado á administración e proveedores de servizos relacionados coa construción e o equipamento de infraestruturas educativas.
OIT
24/5/2018 OIT
A OIT puxo en marcha a Plataforma Dixital Interuniversitaria sobre o Futuro do Traballo, unha ferramenta cuio obxectivo é promover o intercambio de análise, estudos e informes académicos sobre o Futuro do Traballo e facilitar a elaboración colectiva de documentos ao longo do próximo ano.
Roadmap on carcinogens
23/5/2018 Folla de ruta sobre carcinóxenos
As fichas, accesibles a través da web Riscos de cancro no traballo e os perigos da exposición a axentes carcinóxenos, están centradas nos riscos da sustancia, os síntomas e as posibles accións que poden tomarse para diminuír o risco de exposición. As fichas publicadas teñen relación co uso de amianto, hidrocarburos aromáticos policlínicos, cloruro de vinilo, formaldehído, cromo VI, po de madeira dura, vapores de soldeo, po de sílice, escape de motor diésel e benceno.
Montaxe e desmontaxe de escenarios
16/5/2018 ISSGA
O ISSGA presentou o pasado 11 de maio de 2018 unha nova campaña sobre a prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios. Esta actividade está recollida no Plan anual de actividades do instituto e forma parte das actuacións de asesoramento, información e sensibilización específicas para reducir a sinistralidade laboral no sector da industrial musical e de espectáculos públicos, en concreto na actividade de montaxe e desmontaxe de escenarios públicos.
Alerta ISSGA árbores sentadas apoiadas
4/5/2018 ISSGA
O ISSGA constituíu un grupo de traballo formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galiza e de Confemadera no que se elaboraron dous documentos técnicos con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores sentadas e ante árbores apoiadas enganchadas.
Guía da Directiva de máquinas
30/4/2018 COMISIÓN EUROPEA
A Directiva ten o dobre obxectivo de harmonizar os requisitos esenciais que deberán cumprir as máquinas sobre a base dun alto nivel de protección da saúde e a seguridade, á vez que se garante a libre circulación das máquinas no mercado da UE.
stoffenmanager
26/4/2018 Hixiene
O pasado 1 de febrero deste ano 2018, presentouse oficialmente en Barcelona a versión en castelán de Stoffenmanager®, un software libre para a avaliación simplificada da exposición laboral a axentes químicos. A presentación contou con 30 participantes procedentes de diferentes territorios do Estado español, tanto do sector público como de distintas empresas. O obradoiro de presentación foi organizado en cooperación coa Asociación Española de Hixiene Industrial (AEHI).
Beneficios do fomento da práctica da actividade física e a práctica deportiva INSSBT
18/4/2018 INSSBT
O estudo ten como obxectivo levar a cabo unha revisión sistemática actualizada da evidencia científica dispoñible en relación co fomento da actividade física e a loita contra o sedentarismo dentro do ámbito laboral. Inclúe tamén unha recompilación e análise de exemplos de Boas Prácticas e unha listaxe de recomendacións.
Manipulación de contedores  fumigados nos portos: riscos para a saúde e prácticas de prevención.
17/4/2018 EU-OSHA
Estudo elaborado por EU- OSHA que analiza os riscos aos que están expostos os traballadores/as ao abrir os contedores fumigados. O traballo identifica as lagoas existentes nas medidas de prevención e elabora unha serie de recomendacións para mellorar a saúde e a seguridade dos traballadores/as.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais