Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
propuestas actuación preventiva amianto
15/2/2019 INSST
O INSST pon a disposición este documento no que analiza a situación actual das cubertas de amianto-cemento no Estado, a doblaxe de cubertas e as actuacións técnicas e administrativas na doblaxe de cubertas de amianto-cemento.
Efectos sobre a saúde dos riscos psicosociais no traballo tradución insst
8/2/2019 INSST
Este informe céntrase na tensión e os efectos sobre a saúde provocados pola exposición a riscos psicosociais. Aínda que non se dispón de información a nivel internacional sobre a prevalencia de exposicións concretas a riscos psicosociais, pódense realizar estimacións a partir dos datos de vixilancia nacional e internacional para controlar os devanditos riscos psicosociais. Esta análise establece a base sobre a que se poderá estimar a exposición a este tipo de riscos.
Traballo nocturno e traballo por quendas INRS
1/2/2019 Institut National de Recherche et de Sécurité, INRS
Publicación do Instituto Nacional de Investigación e Seguridade francés que proporciona información sobre traballo nocturno e por turnos, consecuencias para a saúde, prevención de riscos e boas prácticas.
Accidentes embarcacións menores
22/1/2019 INSST
De acordo cos informes das investigacións dos accidentes de traballo catalogados como graves e mortais, elaborados pola Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), as caídas ao embarcar en embarcacións menores ou ao desembarcar das mesmas representan unha das formas de accidente laboral grave máis frecuente na pesca con artes menores.
Nanomateriais nos lugares de traballo
16/1/2019 INSST
Os riscos derivados da exposición por inhalación a nanomateriais, do mesmo xeito que para calquera axente químico, avalíanse utilizando metodoloxías cuantitativas que poden complementarse coas metodoloxías cualitativas, especialmente cando a información toxicolóxica do axente químico é limitada e, por tanto, non se dispón de valores límite ambientais.
Fichas de control de axentes químicos
15/1/2019 INSST
O INSST traduciu ao español as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials ofrecen consellos sobre prácticas de traballo básicas para axudar a controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Hai dous tipos de fichas: unhas xenéricas nas que se recomendan catro grupos de controis que conteñen accións cuxo obxectivo é reducir a exposición e outras específicas dirixidas a sectores industriais determinados nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición a substancias perigosas e a protección da saúde dos traballadores/as.
DATABIO
10/1/2019 INSST
Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo presenta novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética
Prevención traballo sedentario mozos
8/1/2019 INSST
Publicación elaborada polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no que se repasan os perigos que para a saúde teñen os estilos de vida das sociedades modernas.
Guía para a promoción da saúde en persoas con discapacidade intelectual
4/1/2019 INSST
Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo co fin de que calquera empresa que teña ou poida ter no futuro traballadores ou traballadoras con discapacidade intelectual, poida realizar unha promoción da saúde no traballo axeitada con independencia do seu tamaño ou sector de actividade.
EPI contra caídas en altura
3/1/2019 INSST
Tríptico elaborado polo INSST que ofrece información sobre os equipos de protección individual contra caídas en altura, en particular sobre os diferentes sistemas e os seus compoñentes.
Roupa de protección para bombeiros: en cada intervención a mellor protección
21/12/2018 INSST
O INSST publica o tríptico "Roupa de protección para bombeiros: en cada intervención a mellor protección". O obxecto deste documento é ofrecer unha visión comparativa dos requisitos contidos en tres normas europeas relativas aos tipos de roupa de protección para bombeiros cuxo uso é máis común, con especial interese na roupa de rescate, de recente publicación.
tno
21/12/2018 TNO, Organización Holandesa para a investigación científica aplicada
TNO publicou dous informes que exploran novos riscos para a seguridade e saúde no traballo relacionados co uso da robótica. Dado o feito de que os robots industriais están a integrarse cada vez máis en moitos sectores de traballo, ambos os informes analizan as directivas de maquinaria e a lexislación na procura de novos enfoques e medidas de control para controlar eses riscos.
Ferramenta para a valoración dos programas de promoción da saúde no traballo
18/12/2018 INSST
Esta ferramenta ofrécese como un apoio para a xestión dos programas de promoción da saúde no traballo. A súa utilidade ten un enfoque dobre, pois, por unha banda, achega unha orientación sobre a calidade metodolóxica que os programas de saúde deben contemplar e, por outra, permite realizar unha estimación do retorno económico do investimento realizado ou que vaia a realizar a empresa para a saúde e o benestar dos traballadores/AS.
Análise das condicións de traballo dos condutores profesionais
17/12/2018 INSST
Documento realizado polo Departamento de Investigación e Información do INSST sobre os resultados da 6ª Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo, centrados na actividade laboral da condución. Esta enquisa foi realizada por Eurofound, Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo, entre febreiro e decembro de 2015.
Traballadores saudables Axencia Europea
11/12/2018 AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE E A SAÚDE NO TRABALLO
Esta guía presenta un enfoque práctico para previr e xestionar os riscos psicosociais relacionados co traballo e os trastornos musculoesqueléticos, que son as principais causas da mala saúde relacionada co traballo segundo a poboación traballadora europea.
Imaxen da Axencia Europea
4/12/2018 EU-OSHA
Este informe revisa os riscos potenciais para a saúde e a seguridade que xorden do manexo de contedores en portos que foron fumigados con pesticidas.
Estudo transporte
26/11/2018 SEGURIDADE
A economía informal involucra a persoas que non reciben un salario senón que reciben un pago por un “concerto” ou unha 'tarifa por servizo' na que os provedores de servizos están vinculados aos usuarios do servizo a través dunha app. Condutores e ciclistas que gañan diñeiro desta forma son a miúdo denominados traballadores flexibles porque poden elixir cando traballan para adaptarse a outros compromisos.
OSHwiki
21/11/2018 OSH WIKI
Entrada publicada en OSH wiki que aborda as novas formas de traballo que se engloban baixo a denominación de traballo colaborativo ou crowdsourcing.
Guía actuacións ITSS seguridade vial nas empresas
5/11/2018 ITSS -LEMBRA-
Guía elaborada pola Inspección de Traballo para servir de axuda aos inspectoresas no exercicio do seu traballo en relación coa seguridade viaria, unha cuestión que, segundo os autores da Guía, queda incluída “dentro da actuación inspectora ordinaria, da fiscalización das condicións de seguridade e saúde relativas á condución de vehículos, no marco dunha relación laboral, entendendo que forman parte da vixilancia e control ordinaria da prevención de riscos laborais, independentemente da intervención nese mesmo campo doutras Administracións tamén competentes”.
Prevención de Riscos durante o uso de productos fitosanitarios. Ano 2018
31/10/2018 INSST
Os produtos fitosanitarios utilízanse para protexer as plantas ou os produtos vexetais fronte aos organismos nocivos, para previr a acción dos devanditos organismos, influír nos procesos vitais dos vexetais, mellorar a conservación dos produtos vexetais, destruír vexetais ou partes de vexetais non deseadoso para controlar ou evitar o crecemento non desexado devegetales. Posúen unha ampla gama de aplicacións: agricultura, silvicultura, xardinería, mantemento das vías de transporte, etc. Con todo, pola súa propia natureza poden ser perigosos para a saúde e o medio ambiente.
Nanomateriais manufacturados no lugar do traballo
16/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Esta folla informativa ofrece unha visión de conxunto sobre como xestionar os nanomateriales manufacturados no lugar de traballo. Estes materiais, que conteñen partículas moi pequenas, son potencialmente tóxicos. A folla informativa ofrece información sobre a lexislación pertinente da UE, explora os posibles efectos dos nanomateriais para a saúde, proporciona asesoramento útil ás empresas sobre como evitar ou minimizar a exposición dos/as traballadores/as aos mesmos, e describe as principais vías de exposición: inhalación, contacto cutáneo e inxestión.
Ferramentas prácticas e orientación sobre substancias perigosas no taballo
16/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Esta folla informativa ofrece consello sobre as ferramentas e a orientación dispoñibles para axudar ás empresas e aos traballadores/as para xestionar os riscos que representan as substancias perigosas nos traballos. O uso de ferramentas e orientación xa dispoñibles aforra tempo, e tamén achega formas prácticas de reducir a exposición dos/as traballadores/as ás substancias perigosas.
DLEP
4/10/2018 INSST
O INSST actualiza a documentación correspondente á información toxicolóxica que sirve para establecer os límites de exposición profesional para os axentes químicos, DLEP, con 10 novas fichas.
Imaxen da Axencia Europea
3/10/2018 AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Responsable de máis de 100.000 mortes cada ano, o cancro é a principal causa de mortalidade relacionada co traballo na UE. O 25 de maio de 2016, seis organizacións europeas asinaron un convenio polo que se comprometían a un plan de acción voluntaria para concienciar sobre os riscos derivados da exposición a axentes carcinóxenos no lugar de traballo e intercambiar boas prácticas: a Folla de ruta.
Exposición potencial a nanomateriais no sector da construción
26/9/2018 INSST
A pesar do incremento no desenvolvemento de novos nanomateriais e aínda que nos últimos anos está a aumentar o número de estudos que poñen de manifesto os perigos que este tipo de materiais poden supoñer para a saúde humana, actualmente descoñécese o alcance dos riscos que poden presentar para a saúde humana e ambiental.
Calzado de protección fronte ao risco eléctrico
21/9/2018 INSST
Este tipo de calzado de protección é un equipo de protección individual a utilizar cando os traballadores atópanse expostos ao risco eléctrico debido ao choque eléctrico e as descargas electrostáticas que non puidesen eliminarse a través de medidas técnicas e/ou organizativas.
ECHA Guía sobre fichas de datos de seguridade e escenarios de exposición
18/9/2018 ECHA
A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) acaba de publicar esta Guía sobre as Fichas de Datos de Seguridade e os Escenarios de Exposición, un aspecto de interese tanto para os fabricantes de substancias químicas como para os usuarios das mesmas.
TME postos loxística
6/9/2018 INSST
O INSST ten publicado, dentro da súa colección “Documentos técnicos” unha ferramenta desenvolvida para orientar aos técnicos de prevención na identificación e avaliación inicial dos factores da carga física que poden supoñer un risco de trastornos musculoesqueléticos.
Estudo campo maquinaria agrícola
31/8/2018 INSSBT
O obxectivo final do estudo de campo é a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización da maquinaria agrícola.
Riscos reparación buques
30/8/2018 INSSBT
A maioría dos barcos de pesca sométense a traballos anuais de mantemento e reparación en varaderos ou estaleiros onde os traballadores expóñense a numerosos riscos: exposición a temperaturas extremas, caídas de persoas ao mesmo e a distinto nivel, caída ou esborralle das embarcacións, incendios, proxección de fragmentos ou partículas, atropelos polo uso de carretillas elevadoras, riscos por exposición a axentes físicos ou por exposición a axentes químicos entre outros.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais